The 4 th Asia Color Association Conference ACA2018: Inspiration in color

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับสมาคมสีแห่งเอเชีย (Asia Color Association) เป็นเจ้าภาพจัด การประชุมวิชาการนานาชาติ  “The 4th Asia Color Association Conference 2018” ขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click