ขอประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้ และบูรณาการเครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัยต่างๆให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
 
ขอเชิญท่านที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และไม่ถือเป็นวันลา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561
โดยสามารถส่งใบสมัคร และสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (น.ส.สุกัญญา สมุทรเขตร์ และนายณัฐพงศ์ หงษ์ผ้วย) โทร/โทรสาร 055-267054 และตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมได้ที่ Click