Research Gap Fund-TED Fund

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการดำเนินกิจกรรม
ผลักดันผลงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เปิดรับข้อเสนอโครงการถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click