มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีต่อ ดร.นพพล วีระนพนันท์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นพพล วีระนพนันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย เรื่อง การพัฒนากระบวนการสังเคราะห์สารเคมีที่มีหลายขั้นตอนให้ไหลเชื่อมและต่อเนื่องกันโดยใช้การแยกสารหลายชั้น ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561