ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา เรื่อง ถอดประสบการณ์การบริหารกลุ่มวิจัยขนาดใหญ่: แนวทาง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย Mentoring New Scientist

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NSTDA Annual Conference: NAC2018) ภายใต้หัวข้อ ตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น (Targeted R&D: Tackling Thailand Challenges) ระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2561

โดยฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย สวทช. และโครงการ Chair Professor Grants ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมเสวนา เรื่อง “ถอดประสบการณ์การบริหารกลุ่มวิจัยขนาดใหญ่: แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (Mentoring New Scientist)” ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561
เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 1 อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ (ไบโอเทค) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน จ.ปทุมธานี 
โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนฟรี!!! ได้ที่เว็บไซต์
ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2561 (รับจำนวนจำกัด) ​