ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา “ThaiEdResearch” เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้แก่องค์กร/หน่วยงาน นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป รวมถึงการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ นอกจากนี้สำนักงานฯ ได้ให้บริการศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้ : OEC Knowledge and Data Center ซึ่งให้สิทธิแก่สมาชิกในการสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษาจากต่างประเทศ (EBSCO) ที่สามารถ Downlaod ได้ทั้งบทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็ม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click