ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดโครงการ ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2 เพื่อประชาสัมพันธ์ทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ สกว. ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน พร้อมระดมผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เข้ามาช่วยให้คำแนะนำด้านวิชาการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click