โครงการสนับสนุนเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Research Gap Fund)

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้กำหนดเปิดรับข้อเสนอโครงการกิจกรรม
การสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ รอบที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click