ประกาศสนับสนุนทุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ​ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ​ สำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนที่เป็นนิติบุคคล ที่สนใจขอรับการสนับสนุน

ดูรายละเอียดและหัวข้อวิจัย เพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/YnJas3

ส่งข้อเสนอโครงการภายใน 30 พฤศจิกายน 2560
สอบถามรายละเอียดที่ : คุณวิทวัส เถาจำปา
โทรศัพท์ : 0-4422-5007 // 094-5414795
โทรสาร : 0-4422-5046
อีเมล : sutbiomass@gmail.com หรือ wittawas1604@gmail.com