กำหนดวันสำคัญ สำหรับอาจารย์ นักวิจัย ที่จะยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับงบประมาณการวิจัย (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2560 : วันสุดท้ายของการบันทึกแบบฟอร์มโครงการเทียบเท่าผลผลิตและแผนบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่าน URL:https://goo.gl/i3yPJU

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2560 : งานส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา ส่งรหัส OTP ให้อาจารย์ นักวิจัย ผ่านทางอีเมล์ ที่ได้แจ้งในแบบฟอร์มโครงการเทียบเท่าผลผลิตและแผนบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2560 : วันสุดท้ายของการอัพโหลด template ข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRMS

*****อาจารย์ นักวิจัย สามารถศึกษาคำอธิบายการกรอกข้อมูลใน template (เป้าหมาย 1-3) ได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2127