โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม PJ301 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา
รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานเปิดโครงการ
“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click