The 6th Burapha University International Conference 2017

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560 รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 2560 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่
3-4 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมอฮลิเดย์อิน พัทยา จังหวัดชลบุรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click