ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง แนวทางในการเขียนเอกสารเพื่อขอรับรองการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 สานักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา Click