ประกาศด่วน ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการประจำปี 2560 ภายใต้ โครงการ Innovation Hub

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญชวน นักวิจัย ที่สนใจยื่นส่งข้อเสนอโครงการ   Translational and Start-up Research  เพื่อเสนอขอรับงบประมาณปี 2560 ภายใต้โครงการ Innovation Hub เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

กลุ่มงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม Cluster
1.ด้านเกษตรและอาหาร
2.ด้านพลังงาน
3.สังคมสูงอายุ
4.เมืองอัจฉริยะ
5.เศรษฐกิจสร้างสรรค์

เสนอตามแบบฟอร์ม และขอความกรุณาส่งคืน งานส่งเสริมการวิจัย กองบริการการศึกษา ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเสนอโครงการ Click