เชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร 2 “สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) กำหนดจัดอบรมหลักสูตร 2 “สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์”
จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 508 ชั้น 5 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ ส่งใบตอบรับที่ e-mail: admin@labanimals.net ภายในวันที่ 26 เมษายน 2560 (รับจำนวนรุ่นละ 50 คน) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click