ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงาน “Thailand Tech Show 2017″

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ และจัดงาน Thailand Tech Showโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงให้เอกชนสามารถเข้าถึงและนำผลงานวิจัยที่พัฒนาจากมหาวิทยาลัยออกสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ในปี 2560 สวทช. กำหนดจัดงาน Thailand Tech Show ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน ซึ่งกำหนดวัน เวลา สถานที่ที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง สวทช. ขอเชิญท่านส่งผลงานเข้าร่วมงานดังกล่าว รายละเอียดเพิ่มเติม Click