Newton Information Day “Small Scaled Seed Funding for Promoting TH-UK LINKs”

กองทุนนิวตัน และหน่วยร่วมดำเนินงานบริหารจัดการโปรแกรมทุน ได้แก่ British Council สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จะจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Newton Information Day: small scaled seed funding for promoting TH-UK LINKs” เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนขนาดเล็กสำหรับสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและ/หรือหน่วยงานของไทย ดูราละเอียดเพิ่มเติม Click