บทบาทของไฟโบรบลาสต์โกรทแฟคเตอร์-23 คว้ารางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น

รศ.ดร. กรรณิการ์ วงศ์ดี ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น จากการประชุมใหญ่การส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V)ภายใต้แนวคิด “รากฐานภูิมปัญญาไทยนวัตกรรมวิจัยสู่สากล” เมื่อวันที่ 2-4 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click