โครงการอบรมนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานคุณภาพ (Research Quality: Ethics, Proposals and publications for successful scientists)

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสำนักงานบริหารการวิจัย กำหนดจัดโครงการอบรมนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานคุณภาพ (Research Quality: Ethics, Proposals and publications for successful scientists) ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม Mercure Pattaya Ocean Resort จังหวัดชลบุรี

การจัดอบรมแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถเลือกลงทะเบียนได้ตามรายละเอียดดังนี้
-หลักสูตรที่ 1 เรื่อง Proposal Development and Manuscript Writing for Higher Impact Factor Journal วันที่ 20-21 มีนาคม 2560
-หลักสูตรที่ 2 เรื่อง Advanced Ethical Issues in Biomedical/ Clinical Research วันที่ 22-24 มีนาคม 2560

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click