แนะนำนักวิจัย ผู้ที่ได้รับรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยระดับนานาชาติ

งานส่งเสริมการวิจัยขอแนะนำนักวิจัย ผู้ที่ได้รับรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย/บทความทางวิชาการระดับนานาชาติ สูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2559
รศ.ดร. กรรณิการ์ วงศ์ดี คณะสหเวชศาสตร์ ดูประวัติเพิ่มเติม Click