แนะนำนักวิจัย ผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

งานส่งเสริมการวิจัย ขอแนะนำนักวิจัย ผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2559 ผศ.ดร. บุญรัตน์ ประทุมชาติ คณะวิทยาศาสตร์ ดูประวัติเพิ่มเติม Click