ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย SRI13 : ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ download แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ได้ที่นี่ Click  และส่งข้อเสนอโครงการมายัง รพีพร สิทธิ ได้เฉพาะทางอีเมล : rapeeporn@trf.or.th ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา เรื่อง ถอดประสบการณ์การบริหารกลุ่มวิจัยขนาดใหญ่: แนวทาง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย Mentoring New Scientist

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NSTDA Annual Conference: NAC2018) ภายใต้หัวข้อ ตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น (Targeted R&D: Tackling Thailand Challenges) ระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2561

โดยฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย สวทช. และโครงการ Chair Professor Grants ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมเสวนา เรื่อง “ถอดประสบการณ์การบริหารกลุ่มวิจัยขนาดใหญ่: แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (Mentoring New Scientist)” ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561
เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 1 อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ (ไบโอเทค) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน จ.ปทุมธานี 
โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนฟรี!!! ได้ที่เว็บไซต์
ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2561 (รับจำนวนจำกัด) ​

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ Innovation and Natural Products for Health and Well-Being

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อเรื่อง “Innovation and Natural Products for Health and Well-Being”ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้โดยลงทะเบียนที่ https://icbms.wu.ac.th  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ icbms2018@gmail.com โทรศัพท์ 06 1585 2777, 0 7567 2781

ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา “ThaiEdResearch” เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้แก่องค์กร/หน่วยงาน นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป รวมถึงการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ นอกจากนี้สำนักงานฯ ได้ให้บริการศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้ : OEC Knowledge and Data Center ซึ่งให้สิทธิแก่สมาชิกในการสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษาจากต่างประเทศ (EBSCO) ที่สามารถ Downlaod ได้ทั้งบทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็ม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click

ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดโครงการ ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2 เพื่อประชาสัมพันธ์ทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ สกว. ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน พร้อมระดมผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เข้ามาช่วยให้คำแนะนำด้านวิชาการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click