หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้ง หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยบูรพา

งานส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนกลุ่มนักวิจัยที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และความพร้อม สามารถยื่นข้อเสนอโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วย/ศูนย์ ตามแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ส่งมายังงานส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ตั้งแต่บัดนี้ – จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ดร.กาญจนา ปานุราช ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิจัย
โทร.038-102620 มือถือ 063-1500045
e-mail : ganjanap@gmail.com
ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ได้ที่ Click
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ Click

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสุขภาพ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติข้อที่ 1 เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ สวรส. ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการขอรับทุนสนับสนุนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

โครงการสนับสนุนเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Research Gap Fund)

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้กำหนดเปิดรับข้อเสนอโครงการกิจกรรม
การสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ รอบที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click