กำหนดวันสำคัญ สำหรับอาจารย์ นักวิจัย ที่จะยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับงบประมาณการวิจัย (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2560 : วันสุดท้ายของการบันทึกแบบฟอร์มโครงการเทียบเท่าผลผลิตและแผนบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่าน URL:https://goo.gl/i3yPJU

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2560 : งานส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา ส่งรหัส OTP ให้อาจารย์ นักวิจัย ผ่านทางอีเมล์ ที่ได้แจ้งในแบบฟอร์มโครงการเทียบเท่าผลผลิตและแผนบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2560 : วันสุดท้ายของการอัพโหลด template ข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRMS

*****อาจารย์ นักวิจัย สามารถศึกษาคำอธิบายการกรอกข้อมูลใน template (เป้าหมาย 1-3) ได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2127

แนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้การปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดประชุม เรื่อง แนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้การปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการ
งบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

**** คณาจารย์ นักวิจัยที่จะยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อขอรับพิจารณาทุน (งบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล) สามารถศึกษารายละเอียด (ร่าง) แนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ที่นี่ Click

ขอเชิญเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานในงาน Thailand Tech Show 2017

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กำหนดจัดงาน Thailand Tech Show 2017 ขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Thai Tech Expo ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 20-24 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ รูปแบบของงานจะประกอบด้วย การแสดงผลงานเทคโนโลยีจากหน่วยงานวิจัยของรัฐ สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโยี การนำเสนอผลงานเทคโนโลยีต่อนักลงทุนเป้าหมาย (Pitching) การปาฐกถาพิเศษ การบรรยายและการเสวนาทางวิชาการ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click
หรือลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่นี่ Click

สวทน. เปิดรับข้อเสนอโปรแกรม ” Spearhead “

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เปิดรับข้อเสนอโปรแกรม Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ภายใต้งบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมปีงบประมาณ 2562

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click และดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอ Spearhead Program เบื้องต้นได้ที่นี่ Click