ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2560

วช. รับสมัครนักวิจัยไทยเข้าร่วมทุนแลกเปลี่ยนงานวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ระหว่าง ไทย – อินเดีย ประจำปี 2560 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 21 กรกฎาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับเครือข่ายวิจัย จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th NEU National and International Conference 2017 : NEUNIC 2017) ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อมุ่งส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้นำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ในด้านวิชาการและด้านวิจัย

สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่นี่ Click ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2560

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมขึ้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ขอเชิญร่วมการประชุมขึ้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับข้อเสนอการวิจัย และกรอบการวิจัยที่ คอบช. ให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย และแนะนำขัันตอน วิธีการสนับสนุนทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2561 พร้อมแนะนำวิธีในการเขียนข้อเสนอการวิจัยที่ถูกต้อง และเป็นไปตามเงื่อนไข คอบช. จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

**ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
(ลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ ภายใน วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560)
**ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
(ลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ ภายใน วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560)
**ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
(ลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ ภายใน วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560)
**ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
(ลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ ภายใน วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560)

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่นี่ Click
(ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับลงทะเบียน เมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนที่กำหนด)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง แนวทางในการเขียนเอกสารเพื่อขอรับรองการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 สานักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา Click

ไปรษณีย์ไทยประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2560

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัก (ปณท) ประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่บุคคล คณะบุคคล หน่วยงาน สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักวิจัยอิสระ โดยมีวัตถุสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในกิจการของ ปณท เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2560  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click