การให้ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม Click 

ขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีความประสงค์ที่จะให้มีการศึกษาวิจัยในหัวข้อเรื่อง บทบาทของรัฐสภาในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์รัฐสภา Click และสามารถยื่นแบบเสนอโครงการวิจัยตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 ในวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยทั่วประเทศ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ครอบคลุมถึง การนำเสนอภาค Poster presentation, ภาค Oral presentation และ English presentation

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อีเมล research-sru@hotmail.com หรือหมายเลขโทรสาร 077 913341 หรือ Click

เชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร 2 “สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) กำหนดจัดอบรมหลักสูตร 2 “สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์”
จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 508 ชั้น 5 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ ส่งใบตอบรับที่ e-mail: admin@labanimals.net ภายในวันที่ 26 เมษายน 2560 (รับจำนวนรุ่นละ 50 คน) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงาน “Thailand Tech Show 2017″

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ และจัดงาน Thailand Tech Showโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงให้เอกชนสามารถเข้าถึงและนำผลงานวิจัยที่พัฒนาจากมหาวิทยาลัยออกสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ในปี 2560 สวทช. กำหนดจัดงาน Thailand Tech Show ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน ซึ่งกำหนดวัน เวลา สถานที่ที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง สวทช. ขอเชิญท่านส่งผลงานเข้าร่วมงานดังกล่าว รายละเอียดเพิ่มเติม Click