ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามความร่วมมือ

กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation, EECi) รายละเอียดเพิ่มเติม Click

คณะทำงานเยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์

คณะทำงานเยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกอบไปด้วย ดร.ประดน จาติกวนิช และ ดร.ปัทมารัตน์ กุญชร ณ อยุธยา เข้าตรวจเยี่ยมสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (6 ก.พ.2560 Click) วิทยาเขตจันทบุรี (7 ก.พ. 2560 Click) วิทยาเขตสระแก้ว (8 ก.พ.2560 Click)

มหาวิทยาลัยบูรพา มอบประกาศนียบัตรสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยบูรพา มอบประกาศนียบัตรสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ ผลงานวิจัยที่ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประจำปี พ.ศ. 2559 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Click

ประชุมวิชาการนานาชาติ

มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นเจ้าภาพร่วมกับ สมาคม Asia-Pacific Association  of Science, Engineering and Technology; Offenberg University of Applied Sciences และ Chinese Journal of Biologicals ในการดำเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “The 5th International Conference on  Biotechnology and Bioengineering (ICBB  2016) และ International Conference on Coastal Ecology  & Marine Biotechnology (ICCEMB  2016)   ในระหว่างวันที่ 8- 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ Click

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้บริหารส่วนงานที่ดูแลด้านการส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา

งานส่งเสริมการวิจัย กองบริการการศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับผู้บริหารส่วนงานที่ดูแลการส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา Click