ข่าวกิจกรรม

โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม PJ301 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา
รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานเปิดโครงการ
“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

The 6th Burapha University International Conference 2017

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560 รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 2560 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่
3-4 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมอฮลิเดย์อิน พัทยา จังหวัดชลบุรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามความร่วมมือ

กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation, EECi) รายละเอียดเพิ่มเติม Click

คณะทำงานเยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์

คณะทำงานเยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกอบไปด้วย ดร.ประดน จาติกวนิช และ ดร.ปัทมารัตน์ กุญชร ณ อยุธยา เข้าตรวจเยี่ยมสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (6 ก.พ.2560 Click) วิทยาเขตจันทบุรี (7 ก.พ. 2560 Click) วิทยาเขตสระแก้ว (8 ก.พ.2560 Click)

มหาวิทยาลัยบูรพา มอบประกาศนียบัตรสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยบูรพา มอบประกาศนียบัตรสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ ผลงานวิจัยที่ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประจำปี พ.ศ. 2559 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Click