ข่าววิจัยและบัณฑิตศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง”การวิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย”
ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม พ.ศ.2561

เพื่อเผยเเพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

เรื่อง รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) Click

การให้ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม Click 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

เรื่อง รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) การวิจัยเพื่อมุ่งเป้าสู่การแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา Click

การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประสงค์จะให้เงินอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษา หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ กำหนดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click