ข่าววิจัยและบัณฑิตศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

เรื่อง รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) Click

การให้ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม Click 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

เรื่อง รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) การวิจัยเพื่อมุ่งเป้าสู่การแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา Click

การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประสงค์จะให้เงินอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษา หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ กำหนดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click

แจ้ง นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้ที่มีรายชื่อได้รับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2559 ขอให้มาติดต่อขอรับทุนได้ที่ คุณจินตนา เปล่งปลั่ง งานส่งเสริมการวิจัย ชั้น 5 อาคาร ภปร. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป