ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัยเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาจัดทำข้อเสนอการวิจัยร่วมสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ได้รับการติดต่อจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อขอเข้าหารือรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำข้อเสนอการวิจัย และต้องการสร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกัน
ในหัวข้อวิจัยที่สอดคล้องกับการนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อาทิ เช่น
-สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่
-การกำหนดโจทย์ปัญหาวิจัยด้านมนุษยชน
-แนวทางการนำเสนอเค้าโครงวิจัยเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยมนุษยชน
-กรอบแนวคิดการวิจัยด้านมนุษยชน
-ฐานข้อมูลหรือแหล่งสืบค้นข้อมูลการสึกษาวิจัยสิทธิมนุษยชน

คณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจในหัวข้อดังกล่าว สามารถเข้าร่วมเข้าแลกเปลี่ยน พบปะและพูดคุยกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.30-12.00 น. ห้อง 805 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
——————————————————————————–
******สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2ZNO6wA

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ

  วันที่ 6-7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทาทอง 5 ชั้น 3 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
***สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://1th.me/14d9

ประกาศ เลื่อนวัน อบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานการส่งเสริมการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ”

จากเดิมวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562
เป็นวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 และขยายวันลงทะเบียนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
===========================
ลงทะเบียนได้ที่ : https://bit.ly/317CZzU

ขอสำรวจความต้องการเพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรม “พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2562

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนานักวิจัย ให้มีจำนวนและมีคุณภาพเพิ่มขึ้น เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนา ความก้าวหน้าทางวิชาการ ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ จึงได้มีนโยบายให้มีการจัดโครงการฝึกอบรม “พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ให้กับคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพาที่ยังไม่เคยทำวิจัยหรือเคยทำบ้างแต่ยังขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในหัวข้อของการวิจัย กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม จึงขอสำรวจความต้องการของคณาจารย์และนักวิจัย เพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรม “พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
***โดยสามารถตอบแบบสำรวจได้ที่ https://joo.gl/ZGy6fh 

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจประเด็นเชี่ยวชาญด้านการวิจัย หลังการเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อม ต่อแผนการจัดสรรงบประมาณการวิจัยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ตามที่กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมต่อแผนการจัดสรรงบประมาณการวิจัยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นั้น เพื่อเป็นการรวบรวมประเด็นความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย และนำไปสู่การหาแนวทางกำหนดแผนการทำงานวิจัยแบบบูรณาการของคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรม ในการนี้ กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรมจึงขอความร่วมมือคณาจารย์ นักวิจัย ตอบแบบสำรวจประเด็นเชี่ยวชาญด้านการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ โปรดให้ข้อมูลตามความเป็นจริง เนื่องจากเป็นข้อมูลที่สำคัญที่จะเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมต่อแผนการจัดสรรงบประมาณการวิจัยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
———————————————————————–
ตอบแบบสำรวจประเด็นเชี่ยวชาญด้านการวิจัยได้ที่ : https://joo.gl/wQil