ข่าวประชาสัมพันธ์ | กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญร่วมงาน Burapha Innovation Fair 2018

 ขอเชิญร่วมงาน งาน “Innovation Fair 2018” ครั้งที่ 1 โดยกิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์คิดค้น จากนักวิจัย และมีการจัดอบรม เสวนา ความรู้ทางด้านวิจัยและนวัตกรรม   ซึ่งงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 19  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี

กำหนดการเพิ่มเติม Click

แบบตอบรับการเข้าร่วมงาน Click

 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click

ขอประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการนานาชาติ INTERNATIONAL CONFERENCE ON “GLOBALIZATION OF TRADITIONAL MEDICINE”

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้กำหนดจัดงานระหว่าง วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการระดับนานาชาติ ในการนำเสนอผลงานวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การวิจัยด้านการแพทย์ดั้งเดิม และเพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยด้านการแพทย์ดั้งเดิม อีกทั้งในงานได้มีกิจกรรมการนำเสนอผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมของนักวิจัยในหลากหลายสาขา

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://sfe2018.mfu.ac.th/

ขอประชาสัมพันธ์โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561

ด้วยฝ่ายวิจัยและยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  ได้รับการเรียนเชิญเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยบูรพา ให้เข้าร่วมจัดโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่โดดเด่นของคณะวิทยาศาสตร์  เน้นเสริมสร้างความรู้  ประสบการณ์  และความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานมหกรรมฯ

ระหว่างวันที่ 15 – 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องทะเลไทยไร้ขยะ ภายใต้แผนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย แผนงานวิจัยท้าทายไทย ประจำปีงบประมาณ 2561

 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อนุมัติทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ภายใต้แผนงานวิจัยตอบสนองนโยบาย/เป้าหมายรัฐบาล แผนงานวิจัยท้าทายไทย: ทะเลไทยไร้ขยะ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ เป็นผู้บริหารจัดการโครงการวิจัย และ มก. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องทะเลไทยไร้ขยะ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561โดยต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) ส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย จำนวน 10 ชุด ตามเงื่อนไขของประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องทะเลไทยไร้ขยะ ประจำปีงบประมาณ 2561

*******ติดต่อสอบถามได้ที่*******
ผู้ประสานงานโครงการ คุณบรรจบ กิติกาศ
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 08 8600 2617
Email: nowproject2018@gmail.com

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ Click

ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์

 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Medical Technology) สู่ความสำเร็จเชิงพาณิชย์ เป็นการสนับสนุนทุนด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ ตามระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีตั้งแต่ขั้นตอนของการตรวจสอบความต้องการของตลาด ไปจนถึงขั้นตอนของการผลิตออกสู่เชิงพาณิชย์

ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเบญจสิริ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โทรศัพท์ 02 610 5331, 02 610 5299 โทรสาร 02 354 5541