ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3

สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) จะจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมทีเค พาเลช ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักวิจัยให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อม และนำเสนอเทคนิคการสื่อสารรวมถึงการใช้สื่อมานำเสนอผลงานวิจัย สามารถดูรายละเอียดและ download ใบสมัครได้ที่นี่ Click

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5

ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-19.00 น.
ณ ห้องประชุม PJ 301 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) Click

ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ 6 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ขอเชิญชวนผู้สนใจ นำส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 6” (The Sixth Thai – Chinese Strategic Research Seminar) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” และ “ประเทศไทย 4.0”: สู่ความมั่นคง มั่งคั่งร่วม หรือ “The Belt and Road” and “Thailand 4.0”: Towards Common Prosperity  ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ปิดรับสมัครการส่งผลงานเข้าร่วม ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click

ประกาศ !! เปิดรับข้อเสนอโครงการ ภายใต้ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ครั้งที่ 2/2560

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ได้ประกาศข้อเสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์และได้รับสนับสนุน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่1.Creative Innovation Hubs
2.Premium OTOP และ High Value Service และ 3.Start Up เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

ทั้งนี้ เพื่อให้มีการสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) กระจายกว้างมากขึ้น คณะกรรมการฯ กลุ่มเรื่อง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) จึงขอเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการ Innovation Hubs ครั้งที่ 2/2560 ตั้งแต่วันที่ 5-19 กรกฎาคม 2560

โดยท่าานสามารถศึกษาเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ ภายใต้ Innovation Hubs กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.cupt.net/download/innohubs และส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการฯ มายัง งานส่งเสริมการวิจัย กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

THAI INTERNATIONAL CONFERENCE INVITATION BANGKOK, THAILAND 23 – 24 SEPTEMBER 2017

We would like to invite you to submit research article in the Seventh Joint International Conference organized by Institute of Research Engineers and Doctors at Bangkok, Thailand. The theme for the 2017 Thai conference is to bring together innovative academics and industrial experts to a common forum. We would be delighted to have you present at this conference to hear what the technology experts and researchers have to share about the technology advancements and their impact on our daily lives.

Official Website: www.thailand.theired.org