ข่าวประชาสัมพันธ์

THAILAND RESEARCH EXPO : SYMPOSIUM 2018

ขอเชิญชวน นักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษา นักสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมและวัฒนธรรมผู้ประกอบการ
วิสาหกิจเริ่มต้น (startup) ส่งบทความผลงานวิจัย ในกิจกรรม ตั้งแต่บัดนี้- 24 มิถุนายน 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ “The 4 AsiaEngage Regional Conference (AE) 2018″ Theme : Rising to the Challenge of SDGs in Asia through University-Community Engagement เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาสมรรถนะเพื่อให้การดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนมีความหมายและเกิดผลกระทบ รวมทั้งเอื้ออำนวยให้เกิดงานวิจัยที่สัมพันธ์กับชุมชน อุตสาหกรรม

ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561

ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้สนในสามารถลงทะเบียน Online และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้ตกลงให้มีความร่วมมือทางวิชาการตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยทั้งสองประเทศได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ทางการวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 5 กันยายน 2561
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click

เชิญเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2018

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์เสริมศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการ/นักลงทุน จึงได้จัดงาน Thai Tech Expo เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน
ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2561 ณ EH 101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ฝ่ายการตลาดและสร้างความร่วมมือพันธมิตร  โทรศัพท์ 02-5647000 ต่อ 71683 (ศุภกัญญา) ,1311(สโรชา)

เชิญชวนผู้สนใจ นักวิชาการ นักพัฒนา นักวิจัย และสตาร์ทอัพ ร่วมส่งผลงาน การพัฒนานวัตกรรมด้าน loT ในรูปแบบApplication,Product,Service,สำหรับ Smart City

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ในชุดโครงการอุตสาหกรรมดิจิทัล และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT มีความร่วมมือกันพัฒนางานวิจัยเชิงวิจัยแบะพัฒนา อันจะสร้างคุณค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Internet of Things ภายใต้การนำองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมมาบูรณาการผ่านกระบวนการวิจัย โดยเน้นการร่วมทุนวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และภาครัฐ อันจะก่อให้เกิดการทำงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมใหม่ หีือการใช้และพัฒนาวัตถุดิบใหม่ๆผ่านระบบกระบวนการผลิตที่เหมาะสม และเกิดการพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
สมัครถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
สอบถามรายละเอียด ได้ที่ สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมดิจิทัล โทรศัพท์ 092-465-2265, 089-234-1413
E-mail: trf.cat.fund@gmail.com