ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภททุนทั่วไป

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโนบายที่จะสนับสนุนทุนวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563
ประเภททุนทั่วไป โดยแบ่งกรอบการวิจัยทางวัฒนธรรมออกเป็น 2 เรื่อง ได้แก่ (1) การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ และ (2) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click

ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561

สวทช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ จำนวน 2 ทุน งบประมาณรวมทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท ระยะเวลารับทุน 5 ปีต่อโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 มิถุนายน 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้มีการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science) เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ และพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาตร์ ไปสู่การผลิตภัณฑ์หรือบริการในระดับที่พร้อมออกสู่ตลาด โดยกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์ม Click ส่งกลับมาในรูปแบบไฟล์ Excel หรือ Word ส่งไปที่ rockmelt13@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561

ประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 12

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการเพื่อพิจารณานำเสนอในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 12 “‘อยู่ด้วยกัน': โลก เทคโนโลยี ความเหลื่อมล้ำ และความเป็นอื่น” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2561 ณ อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร :
รายะเอียด
1. ส่งบทความฉบับเต็มจำนวน 15 หน้า รวมบทคัดย่อและบรรณานุกรม
2. อ้างอิงแบบ นาม-ปี
3. ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16

หากต้องการสอบถามรายละเอียดสามารถติดต่อได้ที่
อีเมล์: trfthailand12@gmail.com

ประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัยครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click