ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2562

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้พื้นฐานที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ โดยโจทย์วิจัยจะต้องนำไปสู่ผลงานที่มีผลกระทบสูงที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ ด้านชุมชน และพื้นที่ ด้านสาธารณะ หรือด้านนโยบาย หรือสามารถนำไปสู่วัฒนธรรม
————————————————————————————–
สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562
สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่นี่ : Click

ประกาศการรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัย

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยให้กับคณาจารย์นักวิจัยและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการสร้างผลงานวิจัย และเสริมสร้างศักยภาพในการวิจัย ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศ
—————————————————————————————————
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้าหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศจากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียดประกาศ Click
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
– แบบเสนอโครงการวิจัย Click
– แบบเสนอแผนงาน Click
—————————————————————————————————–
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานในส่วนต่างๆ (R2R, Routine to Research) ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียดประกาศ Click
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
– แบบเสนอโครงการวิจัย Click

ขอเชิญนักวิจัยกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมฟังบรรยาย

การบรรยายเทคนิค วิธีการ การทำวิจัยให้สนุก และการเขียนบทความวิจัยให้มีคุณภาพ
ทำวิจัยให้สนุก ตีพิมพ์ผลงานไม่ยาก
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้อง PJ 301 อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

สามารถลงทะเบียนได้ Click

กิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (Research Gap Fund ประจำปี 2562)

กิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (Research Gap Fund ประจำปี 2562)
เปิดรับข้อเสนอโครงการถึง 17 ธันวาคม 2561

อ่านละเอียดเพิ่มเติม Click

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทวัส แจ้งเอี่ยม ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง Executive Director ของ APCoRE

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง Executive Director ของ APCoRE (The Asia Pacific Consortium of Researchers and Educators, Inc.) ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ๒๐๑๘ ของ APCoRE ที่จัดขึ้นช่วงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ถึง ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ เมืองกวม ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย APCoRE เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อน และเป็นสื่อกลางให้กับสมาชิก สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยของประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิค ในการพัฒนาด้านวิชาการและวิจัย มีกิจกรรมให้กับสมาชิกและสถาบันที่เข้าร่วมมากมาย อาทิ สร้างเครือข่ายนักวิจัยระดับนานาชาติ ให้ทุนวิจัย การฝึกอบรมระยะสั้น ช่วยพัฒนาการตีพิมพ์บทความวิจัยให้กับสมาชิก การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักวิจัยร่วมกันกับสถาบันที่ร่วมเป็นเครือข่าย เป็นต้น โดยในปัจจุบันนี้หน่วยงานดังกล่าว มีสมาชิกที่เป็นสถาบันการศึกษาร่วมลงนามเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๗๔ สถาบัน โดยมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกในหน่วยงานนี้ด้วย (รายละเอียดเพิ่มเติมของ APCoRE : https://www.apcore-inc.org)

โดยตำแหน่ง Executive Director ที่ ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ได้รับนั้นจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี โดยในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา ประเทศที่เป็นเลขาธิการของหน่วยงานดังกล่าวคือประเทศฟิลิปปินส์ และในช่วงดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๓ นั้นประเทศที่เป็นเลขาธิการคือประเทศไทย

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความชื่นชมยินดี ต่อ ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม มา ณ โอกาสนี้