การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายที่จะส่งเสริมและเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัยไทย สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ที่มีลักษณะของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ส่งเสริมและสนับสนุนคนไทยที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น โดยในปี 2560 ได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ประสงค์ที่จะเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2560

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอผลงานได้ที่เว็บไซด์ www.nrct.go.th หรือ inventorday.nrct.go.th
และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โทร. 02-561-2445 ต่อ 506-509

การเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Newton Mobility Grants) ร่วมกับ Royal Society ภายใต้โครงการ Newton Fund ปีงบประมาณ 2560

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ UK Academies (British Academy และ Royal Society) เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Newton Mobility Grants) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมและยื่นข้อเสนอผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซด์ของ Newton Fund และ Royal Society หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา โทร. 02-610-5299

สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ : Click 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : Clcik

ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The National Research Foundation of Korea, NRF) ได้ตกลงร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้ความโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย – เกาหลี (NRCT-NRF) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มเข็งของความร่วมมือด้านการการวิจัยระหว่างประเทศและสาธารณรัฐเกาหลี

กำหนดเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2560
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click

โครงการอบรมนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานคุณภาพ (Research Quality: Ethics, Proposals and publications for successful scientists)

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสำนักงานบริหารการวิจัย กำหนดจัดโครงการอบรมนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานคุณภาพ (Research Quality: Ethics, Proposals and publications for successful scientists) ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม Mercure Pattaya Ocean Resort จังหวัดชลบุรี

การจัดอบรมแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถเลือกลงทะเบียนได้ตามรายละเอียดดังนี้
-หลักสูตรที่ 1 เรื่อง Proposal Development and Manuscript Writing for Higher Impact Factor Journal วันที่ 20-21 มีนาคม 2560
-หลักสูตรที่ 2 เรื่อง Advanced Ethical Issues in Biomedical/ Clinical Research วันที่ 22-24 มีนาคม 2560

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click

คณะทำงานเยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์

คณะทำงานเยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกอบไปด้วย ดร.ประดน จาติกวนิช และ ดร.ปัทมารัตน์ กุญชร ณ อยุธยา เข้าตรวจเยี่ยมสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (6 ก.พ.2560 Click) วิทยาเขตจันทบุรี (7 ก.พ. 2560 Click) วิทยาเขตสระแก้ว (8 ก.พ.2560 Click)