ประกาศเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ทุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม

สวทช. มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ ซึ่งเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ที่มีนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก อยู่ระหว่างศึกษา และมีโครงการวิจัย/โครงงานที่ทำร่วมกับภาคอุตสาหกรรมใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล เข้ารับสมัครทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้แก่นักศึกษาใน “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 (STEM Workforce) รอบที่ 1” เพื่อพัฒนานักศึกษาที่มีศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ โดยโครงการวิจัย/โครงงานที่ขอรับการสนับสนุนต้องเป็นการวิจัยและพัฒนา การแก้ปัญหาเชิงเทคนิคและวิศวกรรม หรือการวิเคราะห์ทดสอบและระบบมาตรฐาน ซึ่งทุนนี้จะสนับสนุนเฉพาะค่าใช้จ่ายรายเดือนของนักศึกษา ระหว่างที่ร่วมงานวิจัยเท่านั้น โดยนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโทหรือสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน กำลังศึกษาปริญญาเอกหรือสำเร็จการศึกษาปริญญาโท ไม่เกิน 12,000 บาท/เดือน ระยะเวลาสนับสนุนทุน 6 – 12 เดือน โดยมีโครงการวิจัยดำเนินการอยู่ในช่วง 1 มีนาคม 61 – 28 กุมภาพันธ์ 62

: รับสมัครตั้งแต่ ธันวาคม 2560 – มกราคม 2561 ที่ http://www.nstda.or.th/stemworkforce
: ประกาศผลการพิจารณา ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
: สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ โครงการ STEM Workforce โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1461-1462 อีเมล : stemworkforce@nstda.or.th
: สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.buu.ac.th/web2015/file/NSTDA.pdf

ประกาศสนับสนุนทุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ​ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ​ สำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนที่เป็นนิติบุคคล ที่สนใจขอรับการสนับสนุน

ดูรายละเอียดและหัวข้อวิจัย เพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/YnJas3

ส่งข้อเสนอโครงการภายใน 30 พฤศจิกายน 2560
สอบถามรายละเอียดที่ : คุณวิทวัส เถาจำปา
โทรศัพท์ : 0-4422-5007 // 094-5414795
โทรสาร : 0-4422-5046
อีเมล : sutbiomass@gmail.com หรือ wittawas1604@gmail.com

Malaysia International Conference 2018 – Science, Engineering & More

Dear Friends and Colleagues, We take great pleasure to invite you to submit research article in the 8th Joint International Conference organized by Institute of Research Engineers and Doctors at Kuala Lumpur, Malaysia. The theme for the 2018 Malaysia conference is to bring together innovative academics and industrial experts to a common forum. We would be delighted to have you present at this conference to hear what the technology experts and researchers have to share about the technology advancements and their impact on our daily lives.  Joint International Conference Consists of following tracks:

Official Website: www.malaysia.theired.org

ประกาศทุนวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ในปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 จำนวน 4 ประเภททุน ได้แก่

1.ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (Supporting Research Funds for Industry : SuRF)
**ช่วงที่เปิดรับสมัคร 15 ตุลาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560

2.ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (Research and Innovation fund for Small scale Enterprise : RISE) สำหรับประเด็นวิจัยใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ต่อไปนี้
1.การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
2.การแปรรูปอาหาร
3.การแพทย์ครบวงจร
**ช่วงที่เปิดรับสมัคร 15 ตุลาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560

3.ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (Industrial-academic Research Fellowship program : IRF)
**ช่วงที่เปิดรับสมัคร 15 ตุลาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560

4.ทุน Newton Fund : Industry Academia Partnership Programme (IAPP) 2017/2018 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. และ Royal Academy of Engineering
**ช่วงที่เปิดรับสมัคร บัดนี้จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดของประกาศทุนได้ที่ http://www.trf.or.th หรือ http://rri.trf.or.th