ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง แนวทางในการเขียนเอกสารเพื่อขอรับรองการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 สานักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา Click

ไปรษณีย์ไทยประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2560

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัก (ปณท) ประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่บุคคล คณะบุคคล หน่วยงาน สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักวิจัยอิสระ โดยมีวัตถุสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในกิจการของ ปณท เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2560  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click

ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสุนนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนักวิจัย/นักประดิษฐ์ที่สนใจนำเสนอข้อมูลผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา เพื่อเสนอขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย โดยสามารถส่งเอกสารแบบเสนอกิจกรรมฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-561-2445 ต่อ 507-509

สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2561 ใน 4 ประเภททุน ได้แก่
1.ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (สกว. สนับสนุนร่วมกับ สกอ.)
2.ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (สกว. สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)
3.ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) (สกว. สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)
4.ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย) (สกว. สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ประเภททุนทั่วไป โดยแบ่งกรอบการวิจัยทางวัฒนธรรม ออกเป็น 3 เรื่อง ได้แก่
1.การนำทุนทางวัฒนธรรมสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มพูนทางเศรษฐกิจ
2.ประชาคมอาเซียนกับงานวัฒนธรรม
3.การอนุรักษ์และสืบทอดความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยได้ที่ e-mail : research.docp@gmail.com
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่นี่ Click