กำหนดการประชุมเพื่อติดตาม Concept proposal ในหัวข้อวิจัยที่ประชุมไปแล้ว (ประชุมครั้งสุดท้าย)

ตามที่กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม เรียกประชุมนักวิจัยทำแผนปฏิบัติการวิจัย เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 หรือ พ.ศ. 2564-2568 ตามกลุ่มหัวข้อวิจัยที่รัฐบาลกำหนด ความทราบแล้วนั้น

ในการนี้เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมแผนปฏิบัติการวิจัย ตามกลุ่มหัวข้อวิจัยที่รัฐบาลกำหนด ที่ได้ประชุมไปแล้วนั้น กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรมในฐานะผู้ประสานงาน ขอประชาสัมพันธ์ นักวิจัยดังนี้

1.ให้นักวิจัยร่วมกันทำแผนปฏิบัติการ ตามกลุ่มหัวข้อวิจัยที่รัฐบาลกำหนด ที่ท่านได้เข้าร่วมประชุมไปแล้วตามแบบฟอร์มข้อเสนอแผนปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอแผนปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา(.docx) : Click
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอแผนปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา(.pdf) : Click

2.ให้นักวิจัยนำแผนที่กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มข้างต้นมาเข้าร่วมประชุม ในวัน เวลา ตามกำหนดการประชุมเพื่อติดตาม Concept proposal ในหัวข้อวิจัยที่ประชุมไปแล้ว (ประชุมครั้งสุดท้าย) โดยพร้อมเพรียงกัน
ดาวน์โหลดกำหนดการประชุมเพื่อติดตาม Concept proposal : Click

โปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection Course)
วันที่ 22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.

โครงการและกำนดการ>>>>https://bit.ly/2RYw6wS
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ >>>>>https://bit.ly/2XMm8E0

ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 ทุน ดังนี้

1) ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
2) ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)
3) ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย)
4) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
5) ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 รายละเอียด https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2214

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP)
วันที่ 22-23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.

โครงการและกำหนดการ>>>>>https://bit.ly/2Jd1tkn
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ >>>>>https://bit.ly/2LzSoDW

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม

เรื่อง “แนวทางการดำเนินการวิจัยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ >>>>>https://bit.ly/2XamrZJ