การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

วช. ขอเรียนเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมประจำปี 2560 โดยสามารถส่งเอกสารข้อเสนอได้ที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ 3 เมษายน 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์จะให้มีการศึกษาวิจัย ประจำปี 2560 ภายใต้ประเด็นหัวข้อเรื่อง ดังต่อไปนี้
1. บทบาทสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในการสนับสนุนงานวิชาการของรัฐสภา
2. บทบาทรัฐสภาในการขับเคลื่อนประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3. บทบาทรัฐสภากับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ Click
และสามารถส่งข้อเสนอโครงการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

รางวัล สพสว. (IAD Award) ประจำปี 2560

ขอเชิญ นักวิจัยที่ใช้สัตว์ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับ รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว. : IAD Award ประจำปี 2560) เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

บทบาทของไฟโบรบลาสต์โกรทแฟคเตอร์-23 คว้ารางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น

รศ.ดร. กรรณิการ์ วงศ์ดี ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น จากการประชุมใหญ่การส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V)ภายใต้แนวคิด “รากฐานภูิมปัญญาไทยนวัตกรรมวิจัยสู่สากล” เมื่อวันที่ 2-4 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click

สสว.ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการพัฒนานักวิจัยประจำปี 2560

สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยในปี 2560 ทั้ง 11 หลักสูตร
1. วันที่ 20-21 เมษายน 2560 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยฯ (รุ่นที่ 1)
2. วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 เทคนิคการสร้างแบบสอบถาม (รุ่นที่ 1)
3. วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 การวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research)(รุ่นที่ 1)
4. วันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยฯ (รุ่นที่ 2)
5. วันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed Method)(รุ่นที่ 1)
6. วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 การออกแบบแผนการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (รุ่นที่ 1)
7. วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนฯ (รุ่นที่ 3)
8. วันที่ 7-8 กันยายน 2560 เทคนิคการสร้างแบบสอบถาม (รุ่นที่ 2)
9. วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560 การวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research)(รุ่นที่ 2)
10. วันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 การออกแบบแผนการการวิจัย ทางสังคมศาสตร์ (รุ่นที่ 2)
11. วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed Method)(รุ่นที่ 2)

อบรม ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศ.ดร.สง่า สรรพศรี
ผู้ที่สนใจสมัครได้ทาง website ของ สมาคมส่งเสริมการวิจัย Click โทร. 081-3033-127 หรือ 081-869-2370 ในเวลาราชการ